Hvorfor velge oss?

Barnets beste er det viktigste for oss derfor jobbes det kontinuerlig med systematisk utvikling av pedagogisk kvalitet. Vi voksne lytter, ser og tar barna på alvor i hverdagen. Leken er sentral i barns liv og i barnehagens virke, og er en grunnleggende livs- og læringsform.

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet er å ivareta barnas behov for lek og omsorg. Rammeplanen vektlegger lek, læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barnas trivsel og utvikling og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv.

Fremtiden trenger nysgjerrige barn
Vi er opptatt av å bidra til at barn som går i våre barnehager skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende, og mer idéskapende. Under slagordet «La oppdagelsene begynne!» arbeider engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere for at det skal bli virkelighet. Med en dyp forståelse av trygg tilknytning, sterk tro på verdien av barnets medvirkning, grunnleggende erkjennelse av at lek = læring og levende begeistring for sammenhengen mellom realfag og estetikk hos ansatte blir hver dag fylt av nye innsikter for barna. Hos oss tilnærmer ansatte seg samhandlingen med barna på en måte som skaper en følelse av undring og oppdagelse i alle situasjoner.

Her er en film som forteller om hvordan vi jobber:

 

Vårt felles arbeidssett

Vårt arbeidssett og identitet kaller vi Kunnskap & innovasjon. Dette arbeidssettet er tuftet på fire pilarer. Arbeidssettet er utviklet i av Norlandias dyktige pedagoger, der det bygges en bro fra det teoretiske som den pedagogiske plattformen representer til handling:

1) Trygg tilknytning
Utrygge barn bruker sin energi på å søke trygghet; trygge barn kan ta til seg ny kunnskap, utforske, undre seg og tenke kreativt. Trygg tilknytning er fundamentalt og vi trener våre ansatte på god bruk av innsikter fra tilknytningsteori.

2) Barns medvirkning
Vi tilrettelegger for at barna skal erfare at de påvirker sin egen hverdag i barnehagen.

3) Lek = læring
Vi har en dyp forståelse av at læring skjer gjennom lek.

4) Realfag og estetikk
Vi er opptatt av samspillet mellom realfag og estetiske fag. Gjennom skapende, kunstneriske prosjekter lærer barna naturvitenskapelige sammenhenger. Matematikk er overalt – vi hjelper barna å oppdage og uttrykke det.

Dersom du er opptatt av at ditt barn skal bli en verdensborger som er nysgjerrig, utforskende og idéskapende, kom gjerne på besøk til oss for å lære mer om hvordan vi jobber.

Last ned brosjyren her>